Gulfstream jet avion d'occasion

Gulfstream G550on request
Year: 2009; Type: Jet; Numéro de série: 5250
Gulfstream G450on request
Year: 2014; TTAF: 3221h; Type: Jet; Numéro de série: 4295
Gulfstream G650ERon request
Year: 2019; TTAF: 896h; Type: Jet; Numéro de série: 6353
Gulfstream G280on request
Year: 2014; TTAF: 1200h; Type: Jet; Location: Brésil, Sorocba; Epreuve IFR, Équipé IFR, Toujours sous hangar; Visite annuelle: 6/2022
Gulfstream G650on request
Year: 2014; TTAF: 1658h; Type: Jet; Numéro de série: 6073
Gulfstream GVon request
Year: 1997; TTAF: 7428h; Type: Jet; Numéro de série: 533
Gulfstream G200on request
Year: 2009; TTAF: 4045h; Type: Jet; Numéro de série: 223
Gulfstream GIV-SPon request
Year: 1996; TTAF: 10304h; Type: Jet
Gulfstream G600on request
Year: 2020; TTAF: 252h; Type: Jet; Numéro de série: 73017